• تلفن02188781558
  • ایمیلinfo@kigco.net
  • آدرستهران ، چهار راه جهان کودک، خیابان آفریقای جنوبی، ساختمان شماره 239 واحد 8 جنوبی
  • ساعتهای آزاد8صبح تا 16

ارزش های بنیادین

  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • شفافیت در ارائه اطلاعات  با حفظ  قابلیت حفاظت و صیانت از آن
  • همکاری، همدلی، مشارکت و هم¬افزایی
  • تعالی و بهبود مستمر کلیه فعالیت ها
  • صحت، دقت، سرعت در تولید و ارائه اطلاعات
  • رضایت ذینفعان درونی و بیرونی
  • حفاظت و حمایت از محیط زیست