ارزش‌های بنیادین

  • مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی
  • شفافیت در ارائه اطلاعات با حفظ قابلیت حفاظت و صیانت از آن
  • همکاری، همدلی، مشارکت و هم‌افزایی
  • تعالی و بهبود مستمر کلیه فعالیت‌ها
  • صحت، دقت، سرعت در تولید و ارائه اطلاعات
  • رضایت ذی‌نفعان درونی و بیرونی
  • حفاظت و حمایت از محیط‌زیست