فعالیت‌ها

  • فعالیت های عمده بازرگانی، صنعتی، خدماتی، مالی، عمرانی، جهانگردی، دریایی، بورس و بیمه و بانک
  • جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های مشروحه فوق
  • مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
  • اخذ و اعطا نمایندگی های مجاز داخلی و خارجی
  • همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش
  • حضور فعال در مجامع اقتصادی بین المللی و منطقه ای و برپایی نمایشگاه ها 
  • حمایت از سرمایه گذاران در منطقه آزاد کیش با اعطا تسهیلات و عرضه خدمات
  • خرید و فروش اوراق بهادار داخل و خارج از کشور