گزارش‌های هیئت مدیره

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت شهرک صنعتی آفتاب

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کشتیرانی آفتاب کیش

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه سرمایه گذاران کیش